Nowa firma - dzialalnosc-gospodarcza

Działalność gospodarcza

nowa-firma.com.pl


PKD - polska klasyfikacja działalności

Samo rozpoczęcie działalności gospodarczej to podstawowy błąd początkującego przedsiębiorcy. Na początku warto się skupić na promocji nowej firmy. Obecnie większość światowych eksertów jest zdania, że małe i średnie firmy powinny przeznaczać na marketing ok. 5-15% przychodów (lub planowanych przychodów. Liderem optymalizacji budżetów marketingowych dla małych i średnich firm jesthttp://www.Sales-Care.com. Współpraca z zespołem doświadczonych specjalistów od marketingu jest często kluczowym czynnikiem powodzenia firmy. Z tego powodu lepiej powierzyć budżet zawodowcom niż "odkrywać koło na nowo" samemu tracąc czesto spore pieniądze na nietrafioną reklamę. O marketingu firmy też piszemy dalej w artykule. 

Poziomy PKD 2007

 • poziom pierwszy – sekcja – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 • poziom drugi – dział – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 • poziom trzeci – grupa – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 • poziom czwarty – klasa – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
do tego poziomu klasyfikacja PKD-2007 jest zgodna z klasyfikacją NACE Rev.2. Odrębność pojawia się na następnym poziomie:
 • poziom piąty – podklasa – oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.
Zastosowanie
 • klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON – według rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
 • opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
 • sporządzania porównań międzynarodowych,
 • zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

 • NAICS północnoamerykański międzynarodowy system klasyfikacji działalności;
 • SIC system klasyfikacji działalności USA (obecnie zamieniany na NAICS);
 • ISIC międzynarodowy system klasyfikacji działalności stworzony przez ONZ;

 

PKD wykorzystywana jest do:

PKD (również PKD 2004) zachowała pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową względem NACE Rev.1 – do poziomu klasy (4 znaków) PKD jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, natomiast poziom podklasy, oznaczony kodem alfanumerycznym (XX.XX.A) jest poziomem krajowym, uwzględniającym potrzeby i specyfikę gospodarki polskiej. Odpowiednio PKD 2007 odpowiada Nomenklaturze Działalności we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2. Z kolei ta opracowana została zgodnie z opracowaną przez ONZ Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności ISIC Rev.4 – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities.

Została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1999 Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od 1 stycznia 2000 PKD zastąpiła całkowicie EKD.

Klasyfikacje PKD zmieniło w 2004 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia (Dz. U. nr 33, poz. 289) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD (zwana PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych –International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności). Na poziomie europejskim zostały wprowadzone do klasyfikacji Unii Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev.2 – (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE nr L 393 z 30.12.2006 r., s. 1). Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Konieczność zmian klasyfikacji wynikała:

Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2009. W tym czasie zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.